Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest firma INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. (zwana dalej INWEST-KOM) z siedzibą na ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew, NIP: 5932124915, Regon: 191605137, KRS 0000110050.
Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do INWEST-KOM oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez INWEST-KOM.
INWEST-KOM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

INWEST-KOM przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi INWEST-KOM oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług INWEST-KOM oraz Produktów i usług partnerów handlowych INWEST-KOM , o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
INWEST-KOM wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez INWEST-KOM jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

  • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
  • realizacji zamówień na Produkty i usługi INWEST-KOM,
  • reakcji na informacje przesłane INWEST-KOM z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług INWEST-KOM oraz Produktów i usług partnerów handlowych INWEST-KOM , o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług INWEST-KOM, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez INWEST-KOM .
Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług INWEST-KOM oraz Produktów i usług partnerów handlowych INWEST-KOM.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez INWEST-KOM. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
INWEST-KOM będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez INWEST-KOM , jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń INWEST-KOM .
W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług INWEST-KOM , korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.tarasywierzycy.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.tarasywierzycy.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.tarasywierzycy.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.tarasywierzycy.pl.

W przypadku uzyskania przez INWEST-KOM wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.tarasywierzycy.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, INWEST-KOM może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.tarasywierzycy.pl i jej poddomen

Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.tarasywierzycy.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://www.tarasywierzycy.pl/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
Subskrypcja bezpłatnych newsletterów.

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do INWEST-KOM i dostępnych na www.tarasywierzycy.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala INWEST-KOM zwracać się do czytelników po imieniu.
Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez INWEST KOM za pośrednictwem www.tarasywierzycy.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.
Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług INWEST-KOM (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług INWEST-KOM oraz partnerów handlowych INWEST-KOM)

INWEST-KOM zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług INWEST-KOM .
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.tarasywierzycy.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów INWEST-KOM i www.tarasywierzycy.pl.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.tarasywierzycy.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do INWEST-KOM przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
INWEST-KOM nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do INWEST-KOM i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez INWEST-KOM nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do INWEST-KOM.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

INWEST-KOM nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.tarasywierzycy.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: INWEST-KOM nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do INWEST-KOM serwisu i newsletterów.